Country Park Logo
hotele w wielkopolsce
Adres: Country Park ,,Pod Gajem"
ul. Pod Gajem 3
Ceradz Kościelny
62–080 Tarnowo Podgórne
GPS: 52.441943, 16.564293
31 sierpnia 2016

Regulamin

OBIEKTU HOTELOWO – REKREACYJNEGO
COUNTRY PARK ‘’POD GAJEM’’

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania Gości na terenie obiektu hotelowo – rekreacyjnego Country Park i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki, całości lub części należności za pobyt w obiekcie. Dokonując czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu Country Park ‘’Pod Gajem’’.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji , a także na stronie obiektu http://www.countrypark.pl/
 4. Operatorem obiektu jest spółka PODGAJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań, NIP 7792441774

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej, nie później jednak niż do godziny 12:00 w dniu wymeldowania. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu pomimo jego zgłoszenia przez Gościa w przypadku braku wolnych miejsc noclegowych (pokoi), jak również w stosunku do Gościa nie przestrzegającego postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Country Park zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, jak również nieprzedłużenia pobytu Gościa w obiekcie, w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za
 5. Gość powinien opuścić i opróżnić z wniesionych przez siebie rzeczy zajmowany pokój najpóźniej do końca doby hotelowej. W przypadku nieopuszczenia pokoju do końca doby hotelowej (tj. do godziny 12:00 w danym dniu), obiekt obciąży gościa kwotą 100 (słownie: stu) złotych za każdą kolejną rozpoczętą godzinę nie więcej jednak niż kwota należności za kolejną dobę hotelową.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacje w obiekcie mogą być dokonywane w następujących formach: telefonicznie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (wiadomość e-mail, rezerwacja poprzez portal współpracujący z obiektem) lub osobiście w recepcji Country Park. W każdym z wymienionych przypadków rezerwacji składanych rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Gości potwierdzenia rezerwacji.
 2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. Gość zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w karcie meldunkowej, a obiekt ma prawo ich
 3. Osoby niezameldowane w Country Park mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 8:00 do godziny 20:00.

§4 POBYT

 1. Gość Country Park nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.
 2. Country Park może odmówić przyjęcia Gościa lub nakazać opuszczenie obiektu Gościowi, który narusza Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników lub innych osobach przebywających na terenie obiektu, zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, naruszenie godności i dóbr osobistych innych osób, zakłócanie spokojnego pobytu w obiekcie innym gościom, jak również w innych uzasadnionych
 3. Country Park zastrzega sobie prawo do pobrania preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt, powiększonej o wysokość kaucji w wysokości 200 pln zabezpieczającej ewentualne zniszczenia w mieniu dokonane przez Gościa lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. W przypadku preautoryzacji karty kredytowej obiekt Country Park jest uprawniony do obciążenia Gościa za zniszczone mienie, jak również nieopłacone usługi hotelowe do 7 dni od dnia jego wymeldowania się z
 4. Dodatkowe opłaty związane z pobytem w pokoju Country Park: palenie w pokoju (500PLN).
 5. W przypadku zniszczeń pokoju, łazienki, mebli, potrzeby usunięcia resztek fizjologicznych po pobycie, zniszczeń dokonanych przez zwierzęta obiekt Country Park jest uprawniony do obciążenia finansowego Gościa w wysokości poniesionych strat oraz kosztów sprzątania.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 16. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych i otoczenia obiektu, powstałe z jego winy, z winy odwiedzających go osób lub z winy zwierzęcia, którego jest właścicielem. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za  szkody powstałe z jego winy (zweryfikowane podczas pobytu w obiekcie) poprzez doliczenie kosztów naprawy do
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka może zostać zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Country Park.
 4. Jeżeli Gość pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu, może zostać z niego usunięty. Obiekt ma prawo do podjęcia wszelkich dopuszczalnych prawem działań, które w jego ocenie będą niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym Gościom.
 5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć
 6. Na terenie całego obiektu Country Park obowiązuje całkowity zakaz kąpieli w akwenach wodnych t.j. istniejących stawach wodnych.
 7. Korzystanie z infrastruktury obiektu, takiej jak boiska sportowe, mini zoo, sauny, jacuzzi, etc. może odbywać się tylko w porozumieniu z kierownikiem obiektu, za jego zgodą i za dodatkową opłatą.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Country Park ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jak również w sytuacjach, kiedy rzeczy te zostały mu powierzone do
 2. Gość powinien zawiadomić pracowników Country Park niezwłocznie o fakcie utraty lub uszkodzenia rzeczy
 3. Country Park nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy zostały zaparkowane na parkingu obiektu czy poza jego

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Wszelkie przedmioty pozostawione w pokoju hotelowym przez Gościa będą odesłane (na wniosek Gościa) na wskazany adres, na jego
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy przedmioty, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną przechowane przez okres 1 miesiąca, a po upływie tego okresu Country Park ma prawo rzeczy te zutylizować. Rzeczy, których przechowanie w obiekcie jest utrudnione ze względu na ich właściwości mogą zostać oddane przez obiekt na przechowanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Gościa.

§8 CISZA NOCNA

 1. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00.

§9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje kierownik obiektu lub mogą być one zgłaszane elektronicznie na adres: kontakt@countrypark.pl
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. Reklamacje złożone po upływie tygodnia od zakończenia świadczenia usługi hotelowej nie będą uwzględniane. Country Park odpowiada na reklamację w terminie tygodnia i informuje o sposobie jej rozpatrzenia Gościa, przy czym brak rozpatrzenia reklamacji nie może być poczytywany jako uwzględnienie reklamacji.

§10 DANE OSOBOWE

 1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych               zgodnie               z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (U. z 2018 roku, poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2. Jednocześnie Country Park informuje Gościa, że:
 3. administratorem danych osobowych Gościa jest spółka:
  • PODGAJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
   ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań,NIP 7792441774, REGON 364238290
  • kontakt a administratorem danych jest możliwy pod adresem: PODGAJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań,
  • podstawą przetwarzania danych osobowych Gościa jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający w szczególności na prowadzeniu działań marketingowych w odniesieniu do własnych towarów lub usług;
  • Gościowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • Gościowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji;
  • dane osobowe, o których mowa powyżej, mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Country Park będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów

Kierownik Obiektu Country Park Pod Gajem

country park facebook country park instagram country park youtube

  Skontaktuj się z nami!
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Podgaje Spółka z o.o. Spółka komandytowa ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań (Country Park). Swoje dane osobowe podaję dobrowolnie. Zostałem/‐łam poinformowany/‐na o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania.
  Wyrażam zgodę na przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej informacji handlowych przez Podgaje Spółka z o.o. Spółka komandytowa ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań (Country Park).

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podgaje Spółka z o.o. Spółka komandytowa ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań (Country Park). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celach marketingowych, w szczególności w celu oferowania przez spółkę swoich usług. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

  Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej.